รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเกษร หนุยจันทึก

0812630891

Call
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระพล บัวดี

0879458135

Call
ครู

นายถนอม จารุมณี

081-729333

Call
ครู

นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี

0862348998

Call
ครู

นางชลดา ด้วงจุมพล

0818722409

Call
ครู

นางอำไพ ญาณสมบัติ

0956630600

Call
ครู

นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม

0870066898

Call
ครู

นางธนตพร พูนปริญญา

0910644052

Call
ครู

นางสาวโสภาพร อุ่นจางวาง

0933803949

Call
ครู

นางยืนเพชร นนทะศรี

0819747190

Call
ครู

นางสาวกัญญาพร คำทนต์

0999363235

Call
ครู

นางธัญรัชต์ ศรีทุม

0817175904

Call
ครู

นางนันทิยา จุลพงษ์

0864510695

Call
ครู

นางสิริพรรณ นามละคร

0819643739

Call
ครู

นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม

0833623935

Call
ครู

นางดวงสมร คำชมภู

0878539470

Call
ครู

นางบังอร ผานะวงศ์

0935687666

Call
ครู

นางสาวจันทร์จิรา พารา

0822992654

Call
ครู

นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์

0942844774

Call
ครู

นางพรพิศ ผิวหอม

0898433630

Call
ครู

นางสาวอิสราภรณ์ ปรีชาญาณ

081-048333

Call
ครู

นางบำเพ็ญ คุณวงศ์

01-6621230

Call
ครู

นางศรีวัฒนา สมพงษ์

0879446332

Call
ครู

นางนงเยาว์ นิลจินดา

0862409077

Call
ครู

นางน้อมจิต ศรีอาจ

0898415349

Call
ครู

นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์

0934780770

Call
ครู

นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญญาพล

0891498219

Call
ครู

นางจิราภรณ์ บัวผัน

081-729822

Call
ครู

นางเจียมจันทร์ สืบสวน

081-380850

Call
ครู

นางสาวชลลดา จักรุวงษ์

0898616165

Call
ครู

นางพูนสวัสดิ์ วะสาร

0892769482

Call
ครู

นางวิไลวรรณ ภูดี

0621838013

Call
ครู

นางสุดาวดี ปาสาณวงศ์

0833561199

Call
ครู

นางพวงผกา ภาวะบุตร

0872275545

Call
ครู

นางภาวนา เหมะธุรินทร์

042717196

Call
ครู

นางวรณี บุญอยู่

0895588287

Call
ครู

นางนวลจันทร์ สำนึก

0878667356

Call
ครู

นางวิภา มุ่งนากลาง

0817457313

Call
ครู

นางสาวประภากร นีละวงศ์

0892771485

Call
ครู

นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล

Call
ครู

นางทัศนีย์วรรณ สามารถ

0876911758

Call
ครู

นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช

0801908626

Call
ครู

นางคันที โสมชัย

0879458922

Call
ครู

นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล

0872286265

Call
ครู

นางสาววรวรรณ ราชพิลา

0818712775

Call
ครู

นางสาวศิริวรรณ ขันติยู

0927895576

Call
ครู

นางสาวไอลดา คิดคำนวน

0634288815

Call
ครู

นายนัฐพล นามวงค์เนาว์

0887315279

Call
ครู

นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน

0934959145

Call
ครู

นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา

0854589705

Call
ครู

นางฉวีวรรณ ลุนจักร

0883235634

Call
ครู

นางเนตรชนก แสนทิพย์

0833359734

Call
ครู

นายวิเศษ งิ้วสีดา

081-975887

Call
ครู

นายประสาท ธรรมรัตน์

0872248277

Call
ครู

นายบรรพต หนุยจันทึก

0613356844

Call
ครู

นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล

0807519995

Call
ครู

นายนิรันดร เพชรคำ

0934231001

Call
ครู

นางสาวรัตนา บัวภาคำ

08-5761-01

Call
ครู

นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ์

0896973877

Call
ครู

นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ

0892743584

Call
ครู

นางขันธ์ทอง คำคลี่

0872273359

Call
ครู

นางสาววาสนา สุพัฒน์

0819754344

Call
ครู

นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้

0885625446

Call
ครู

นางบุญญาพร เรืองกรไกร

0847999616

Call
ครู

นางกิตติพร อาจวิชัย

0817695014

Call
ครู

นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ

0883405227

Call
ครู

นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์

0918675010

Call
ครู

นางวรรณสุดา จันทร์คามคำ

0895725121

Call
ครู

นางชุติมา ลายจันทึก

Call
ครู

นางภัทราภรณ์ อินทรศรี

Call
ครู

นางยุภา วุธรา

0847930877

Call
ครู

นางจิราพร อุทุมทอง

0943619081

Call
ครู

นางนิภาพร วังคีรี

0980978815

Call
ครู

นางกรกนก คำเพชร

0868537771

Call
ครู

นางผุสดี บุญหงษ์

0872326401

Call
ครู

นายสถาพร เดชโฮม

0843910715

Call
ครู

นางวิจิตรา แก้วหล่อ

0872149359

Call
ครู

นางสุธินี บุพศิริ

0864510715

Call
ครู

นายวีระพล สุวรรณชัยรบ

0850060191

Call
ครู

นายประพืช ขาวสุริจันทร์

0878673348

Call
ครู

นายสินทร์สมุทร นารี

0883408099

Call
ครู

นายจักรพันธ์ สมพงษ์

0844282541

Call
ครู

นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์

0813202583

Call
ครู

นายอลงกรณ์ ดำรงไทย

0918621724

Call
ครู

นายธราดล ภูมิวงษ์

0828463474

Call
ครู

นายพงศกร หล้ามุงคุณ

0879199195

Call
ครู

นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ

0807666595

Call
ครู

นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล

0847958891

Call
ครู

นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ

0862200859

Call
ครู

นายธภณวรรษ ลุนจักร

0897136569

Call
ครู

นางนัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ

0846854135

Call
ครู

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล

0862345638

Call
ครู

นายบุญนาค คำมุลตรี

0872174177

Call
ครู

นายสุรศักดิ์ พิทักษ์เมืองแมน

086-220640

Call
ครู

นางพิสมัย ร้อยพิลา

086-635499

Call
ครู

นางสาวสุภัสสร สิงห์โส

0890782801

Call
ครู

นางดอกไม้ ตติยะรัตน์

081-057713

Call
ครู

นางนันทิชา ธาตุระหัน

0872151825

Call
ครู

นางสาวอมรรัตน์ เดือนขาว

0872183213

Call
ครู

นางสาวทิวากร วงษ์เสน

0927231122

Call
ครู

นางจุฬาพร เหนือกลาง

0862194439

Call
ครู

นางสาวอัญชลี แก้วมาลา

0866389427

Call
ครู

นางภาวนา พิฑูรมานิต

0973200357

Call
ครู

นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล

0951690689

Call
ครู

นางดรุณี จารุมณี

087-214-27

Call
ครู

นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์

0819995848

Call
ครู

นางมนันยา คำมุลตรี

0817495059

Call
ครู

นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง

0872321388

Call
ครู

นายดาวิล สาขามุละ

0813926005

Call
ครู

นายพงศธร ศรีอาจ

0898412691

Call
ครู

นางสรวงสมร อุทัยดา

0856469150

Call
ครู

นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ

0864500824

Call
ครู

นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤๅชัย

0819751702

Call
ครู

นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์

0862259997

Call
ครู

นายเมฆา ดีสงคราม

0857598876

Call
ครู

นายสุพจน์ ผิวหอม

0895766042

Call
ครู

นางเบญญาภา ขาวไป๋

0856422358

Call
ครู

นายกรีฑา ภูผาดแร่

0812601848

Call
ครู

นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง

0810582559

Call
ครู

นายประเวศ มหามิตร

Call
ครู

นางสาวกัณธิมา กระเดา

0917386505

Call
ครู

นางเสาวรจนี จันทวงศ์

0640982429

Call
ครู

นางสาวรจนา เพ็งเก่ง

0935689465

Call
ครู

นางพรพิมล ทองอุ่น

0933596028

Call
ครู

นางแก้วตา วรโชติ

0621027968

Call
ครู

นายกฤษฎา ด้วงติลี

0833345660

Call
ครู

นางสังวาลย์ สิทธิวงค์

0819470501

Call
ครู

นางดวงฤดี แก้วเสถียร

0973018835

Call
ครู

นายวิโรจน์ เฉลยสุข

0817391634

Call
ครู

นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม

0863437027

Call
ครู

นางพัฒนปภา ศิริมาลา

0892795617

Call
ครู

นางสาวสุกัญญา วราพุฒ

0879527250

Call
ครู

นางสาวชลฤชา คะสาราช

0956611084

Call
ครู

นางอรพิน พานพินิจ

0872245616

Call
ครู

นายอานนท์ มโนธรรม

089570494

Call
ครู

นายวรพจน์ พรหมสาขาณสกลนคร

081-769709

Call
ครู

นางสาวดารินทร์ จันตะเสน

0635094492

Call
ครู

นางสาววชิราวรรณ นาระคล

0819996196

Call
ครู

นางสุชาดา เสียงเพราะ

0910647344

Call
ครู

นางนุ่มนวล แสนสำแดง

0898418368

Call
ครู

นางตติญา กาญจะนะกันโห

0801949791

Call
ครู

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

0836638783

Call
ครู

นางทรงศรี จันทร์อ่อน

0828562405

Call
ครู

นางสาวนิวาส บุตรธนู

089-573247

Call
ครู

นางราตรี ศิลารักษ์

0898611749

Call
ครู

นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ

0905810667

Call
ครู

นายนพพร ทิพย์สุวรรณ

0896195968

Call
ครู

นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล

0898430155

Call
ครู

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

0818775709

Call
ครู

นางสาวสุนัดดา ศรีโนนยาง

0887421583

Call
ครู

นางญาจิตต์ เมตุลา

0883345238

Call
ครู

นายประสาท ศุภวิทยะ

0897108094

Call
ครู

นางเกษมณี เรืองเพชร

0846996922

Call
ครู

นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์

0801875878

Call
ครู

นายสายฝน กุละนาม

0872184367

Call
ครู

นายประสาท พ่อคำจันทร์

0885508941

Call
ครู

นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง

0847907517

Call
ครู

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

0879533899

Call
ครู

นายศักดา สินธุระวิทย์

0810503818

Call
ครู

นางจรีพร ราชพิลา

0894279644

Call
ครู

นางชุติมา บรรเทาทุกข์

0868678175

Call
ครู

นายเจษฎา สิงห์คำมา

0905837190

Call
ครู

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

0980976859

Call
ครู

นางสาวยาจิตต์ บุราณฤทธิ์

Call
ครู

นายทวีศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์

0831471018

Call
ครู

นายอุระ ศรีอิสาณ

0800099868

Call
ครู

นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง

0622713036

Call
ครู

นายประโยชน์ กาบเกษร

09-5742901

Call
ครู

นายประพัฒน์พงษ์ โมราราษฎร์

0831420851

Call
ครู

นายจงจิต ภักดีไทย

0857438686

Call
ครู

นายโศภิต โยธานัก

083-144812

Call
ครู

นายมณฑล คำคลี่

081-873687

Call
ครู

นายสมัย เจริญพร

0847942817

Call
ครู

นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์

082-111607

Call
ครู

นายราเชนทร์ ภูรัพพา

0817652176

Call
ครู

นายสุคนธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

0817081655

Call
ครู

นายรัตนะ แสนนาม

0857444997

Call
ครู

นายวัฒนา สุวรรณคุณ

0847435121

Call
ครู

นางนพคุณ จันทบุตร

01-6618187

Call
ครู

นางสาวธีราภรณ์ พุฒธรรม

0913588651

Call
ครู

นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล

0872326344

Call
ครู

นายจิโรจน์ อณาชัย

0630215418

Call
ครู

นายอัษฎาวุธ คำเนียม

0989495800

Call
ครู

นายวิษณุพงษ์ มังศรี

0649175783

Call
ครู

นางสาวทัตพิชา คงมาตย์

0935015052

Call
ครู

นายธานินทร์ โล่อุทัย

083-450733

Call
ครู

นายประจักษ์ อุ่นใจ

0895764070

Call
ครู

นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์

0850076500

Call
ครู

นางจิราภรณ์ พรหมสาขาณสกลนคร

0854616062

Call
ครู

นางวิลัยภรณ์ บุญโยทยาน

0910575894

Call
ครู

นายกฤษณะ แก้วเสถียร

0852587173

Call
ครู

นางอรัญญา แสงสิริวิชโย

0810542577

Call
ครู

นายกิตติ นันตะสุข

0833586385

Call
ครู

นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพล

0992076471

Call
ครู

นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต

0925871666

Call
ครู

นางนุจจรี เหมะธุลิน

0897114902

Call
ครู

นายมานิชย์ แสงสุวรรณ

0899435829

Call
ครู

นายประภาส วงค์กาฬสินธุ์

0810518080

Call
ครู

นางอัญญานี ทิพย์เสนา

081-729377

Call
ครู

นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ

0897225426

Call
ครู

นางพูนทรัพย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

0812633297

Call
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์

0910614591

Call
ครู

นายสุวัช มูลเมืองแสน

0862208035

Call
ครู

นางนุชสรณ์ ศรีสุราช

0866430166

Call
ครู

นางสาวทองใบ ยางงาม

0-8147-110

Call
ครู

นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์

0862240121

Call
ครู

ดอกเตอร์ประยูร สิริโชควัฒนานนท์

0611423622

Call
ครู

นางธนพร ขอนยาง

084-952403

Call
ครู

นายสว่าง สืบสวน

081-380850

Call
ครู

ว่าที่พันตรีวุฒิชัย สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

081-051775

Call
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์

0810555965

Call
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสว่าง เหนือกลาง

0817391302

Call
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอังกูล จันทะวงค์

0849578515

Call
ครู

นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม

0818722622

Call
ครู

นายสมานมิตร แสนสุริวงศ์

081-574153

Call
ครู

นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร

0872359803

Call
ครู

ว่าที่พันตรีธงชัย ประวีณานนท์

0862182767

Call
ครู

นายอดิศักดิ์ พงษ์พันนา

01-8733416

Call
ครู

นางพิมลพรรณ โพธิดอกไม้

0810582107

Call
ครู

นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี

0850001411

Call
ครู

นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

0956711885

Call
ครู

นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ

0840273317

Call
ครู

นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด

0819541252

Call
ครู

นายจักรพันธ์ สาระวรรณ

0857559689

Call
ครู

นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ

0885616814

Call
ครู

นางชุติมา รายณะสุข

0892274356

Call
ครู

นายธีรพันธุ์ จันทบุตร

0885330369

Call
ครู

นายวันเฉลิม โสตะวงค์

0804628068

Call
ครู

นางนงนุช บุตรพิมพ์

0852187918

Call
ครู

นางสาวเรวดี ระภาเพศ

0965046422

Call
ครู

นายพงศ์ทวี นาคะผิว

0813913120

Call
ครู

นายวุฒิชัย นาคแสง

0817992700

Call
ครู

นางสาวจันจิราพร ทันอินทร์อาจ

0867165189

Call
ครู

นางวัฒนา มิตรแสง

0819650945

Call
ครู

นางสาวดารากุล ชุมปัญญา

0818761980

Call
ครู

นางสาวจารุณี บิดร

0819547736

Call
ครู

นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล

0847958891

Call
ครู

นางสาวนิศากร วังคำ

0856649087

Call
ครู

นางอัจฉรา จามน้อยพรหม

0810611234

Call
ครู

นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์

08-9841-41

Call
ครู

นายชัยทวี มีไกรราช

0981918859

Call
ครู

นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้

0831433026

Call
ครู

นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์

0862366449

Call
ครู

นายพงษ์ศักดิ์ บัวระภา

0884090940

Call
ครู

นางทัศนาภรณ์ เหิรเมฆ

0895693969

Call
ครู

นางสาวอภิญญา นามแสง

0611465649

Call
ครู

นางนิรมล แสงสุวรรณ

0885730167

Call
ครู

นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

0862204664

Call
ครู

นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ

0899444701

Call
ครู

นางสาวกิ่งแก้ว จรูญธรรม

0865996260

Call
ครู

นางสัจจา ศิลปรัศมี

0819745849

Call
ครู

นางสาวธัญชญา กระจายกลาง

0821069695

Call
ครู

นางวิลาวัลย์ คงคำ

0904941992

Call
ครู

นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์

0857530995

Call
ครู

นางสาวอรอุมา แสงสว่าง

0927419555

Call
ครู

นางภัทรามาส เพ็ญสุภา

0930589426

Call
ครู

นางวชิรา ชาติชำนิ

0862325958

Call
ครู

นางนิตยา บุญรักษา

0883442690

Call
ครู

นางสาวปิยวรรณ ชโลธร

0829546264

Call
ครู

นางพรทิพย์ พงษ์พันนา

0817687489

Call
ครู

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

0961419356

Call
ครู

นางสาวGan Longhui 10-03-60

Call
ครู

นางสาวGao Ye

Call
ครู

นางสาวGao Qi

Call
ครู

นางYoungkyung Kim

Call
ครู

นายAbdul Rashid

Call
ครู

นางธนตพร พูนปริญญา

081-975313

Call
ครู

นายรุ่งชัย ศิริบำรุง

0871199101

Call
ครู

นางกรุณา โถชารี

0981514963

Call
ครู

นายต่อศักดิ์ แสงวงค์

0639434379

Call
ครู

นางสาวศุภากร พวงยอด

0944536475

Call
ครู

นายพงษ์เทพ สารนอก

0862364442

Call
ครู

นางสาวปาลิกา พืชสิงห์

0935014485

Call
ครู

นายธนัญชัย ทาบุดดี

0813201789

Call
ครู

นายธีรภัทร์ น้อยสา

0899431094

Call